The Rov's shiur on
Gemara Shabbos: Monday 9:00 PM
Hilchos Shabbos: Wednesday 9:00 PM
-----------------------------------

Rav Chanoch Horowitz/Rav Chaim Zev Stern -- DAF YOMI
Sunday 8:00 AM
Monday - Thursday 8:00 PM
Shabbos 5:00 PM

Rav Mordechai Affen -- Iyun Shiur
Thursday 9:15 PM

Rav Avi Glatt -- Parsha Shiur
Shabbos 8:30 AM